kruis

Privacybeleid van novatechnology.com

Deze Applicatie verzamelt een aantal Persoonsgegevens van haar Gebruikers.

Gebruikers kunnen onderworpen zijn aan verschillende beschermingsnormen en voor sommigen kunnen daarom ruimere normen gelden. Voor meer informatie over de beschermingscriteria kunnen Gebruikers de sectie Toepasselijkheid raadplegen. Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Nova Technology Canada Inc
1701 Avenue Rd Suite 200, North York, ON M5M 3Y3, Canada

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of via derden verzamelt, bevinden zich: voornaam; achternaam; BTW-nummer; bedrijfsnaam; land; e-mailadres; stad; belastingnummer; website; Trackers; Gebruiksgegevens; telefoonnummer; fysiek adres; apparaatinformatie; aankoopgeschiedenis; unieke apparaat-id's voor advertenties (Google Adverteerder ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende soorten Gegevens.

Volledige details over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, worden verstrekt in de daarvoor bestemde paragrafen van dit privacybeleid of door specifieke toelichtende teksten die worden weergegeven voorafgaand aan het verzamelen van de Gegevens. Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze Applicatie worden gevraagd verplicht en kan het niet verstrekken van deze Gegevens het voor deze Applicatie onmogelijk maken haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van Cookies - of van andere traceerhulpmiddelen - door deze Applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, dient het doel de door de Gebruiker gewenste Dienst te leveren, naast eventuele andere doeleinden zoals beschreven in het onderhavige document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van gegevensverwerking
Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of onbevoegde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De Gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen mag de Eigenaar Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking ("opt-out"), zonder zich te hoeven baseren op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking verband houdt met een taak van algemeen belang of met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval helpt de Eigenaar graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevens worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers de sectie met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Als er bredere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van Gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder internationaal publiek recht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag doen bij de Eigenaar via de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Service te verlenen, aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op verzoeken om handhaving, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals de volgende: Contact opnemen met de Gebruiker, Analytics, Tagbeheer, Inhoud van externe platforms weergeven, Remarketing en behavioral targeting, Heat mapping en sessie-opname, Interactie met online enquêteplatforms en Verkeersoptimalisatie en -distributie.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Informatie over afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Naast de opt-out-functie die wordt geboden door een van de diensten die in dit document worden genoemd, kunnen gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het daarvoor bestemde gedeelte van het Cookiebeleid.

De rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op bredere beschermingsnormen kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen, voor zover wettelijk toegestaan:

 • Hun toestemming te allen tijde intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het betreffende gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleren en rectificatie aanvragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • De verwerking van hun Gegevens beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om het wissen van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
 • Hun Gegevens te ontvangen en te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.
Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, in de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar toekomt of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, mochten hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking. Wanneer de Gebruiker bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uitoefenen

Verzoeken om de rechten van Gebruikers uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo snel mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden beantwoord, waarbij Gebruikers de wettelijk vereiste informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking zal door de Eigenaar worden meegedeeld aan elke eventuele ontvanger aan wie de Persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Op verzoek van de Gebruikers zal de Eigenaar hen informeren over deze ontvangers.

Toepasselijkheid van bredere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens is onderworpen aan bredere beschermingsnormen.

Dergelijke ruimere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een Eigenaar die binnen de EU is gevestigd;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en verband houdt met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan deze Gebruikers;
 • heeft betrekking op de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat om het gedrag van dergelijke Gebruikers in de EU te volgen.

Deze Applicatie maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in rechtszaken of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van onjuist gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan worden persoonsgegevens te verstrekken op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen waarin interactie met deze Applicatie wordt vastgelegd (Systeemlogboeken) of andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Deze Applicatie doet geen support "Do Not Track" verzoeken. Om te bepalen of de door haar gebruikte diensten van derden de "Do Not Track"-verzoeken honoreren, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en wettelijk haalbaar - een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij de datum van de laatste wijziging onderaan wordt vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die zijn uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar, waar nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.